Амперметр 1,5А (48х48)

Амперметр 10А (48х48)

Амперметр 10А (96х96)

Амперметр 150/5А (48х48)

Амперметр 20А (48х48)

Амперметр 23А (48х48)

Амперметр 500/5А (48х48)

Амперметр 7,5А (48х48)

Амперметр (микро) 200мкА (96х96)

Амперметр (мили) 500мкА (96х96)

Вольтметр 20В (96х96)